Майбутнім ліцеїстам

Інформація для майбутніх ліцеїстів
Бігород-Дністровського ліцею «Пріоритет»

Перелік питань з математики

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

7 клас. Алгебра

 1. Рівняння
 2. Цілі вирази
 3. Розкладання многочленів на множники

Системи лінійних рівнянь з двома невідомими

7 клас. Геометрія.

 1. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
 2. Трикутники
 3. Геометричні побудови

8 клас. Алгебра

 1. Раціональні вирази
 2. Квадратні корені. Дійсні числа
 3. Квадратні рівняння
 4. Функції

8 клас. Геометрія

 1. Чотирикутники
 2. Теорема Піфагора
 3. Многокутники. Їх площі
 4. Подібність трикутників

9 клас. Алгебра

 1. Нерівності
 2. Квадратична функція
 3. Числові послідовності
 4. Елементи прикладної математики

9 клас. Геометрія

 1. Перетворення подібності на площині
 2. Розв’язування трикутників
 3. Многокутники
 4. Площі фігур
 5. Початкові відомості із стереометрії

10 клас. Алгебра та початки аналіз

 1. Тригонометричні функції
 2. Тригонометричні рівняння і нерівності
 3. Степенева функція
 4. Показникова і логарифмічна функції

10 клас. Геометрія

 1. Вступ до стереометрії
 2. Паралельність прямих і площин
 3. Перпендикулярність прямих і площин
 4. Координати і вектори у просторі

Перелік питань з української мови

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

5 клас

 1. Текст. Речення.   
 2. Лексичне значення слова. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми.
 3. Будова слова. Орфографія. Фонетика. Вимова і правопис префіксів.
 4. Правила вживання знака м’якшення та апострофа.
 5. Частини мови.

7 клас

 1. Фразеологія.
 2. Словотвір.
 3. Іменник (відмінювання іменників II, III, IV відміни; незмінювані іменники; е, и в суфіксах; творення імен по батькові; правопис складних іменник).
 4. Прикметник.
 5. Займенник.
 6. Числівник.

І. Орфографія:

 1. Вживання великої літери.
 2. Вживання м’якого знаку.
 3. Вживання апострофа.
 4. Подвоєння і подовження приголосних.
 5. Чергування приголосних.
 6. Спрощення в групах приголосних.
 7. Правопис ненаголошених голосних.
 8. Правопис префіксів.
 9. Правопис слів із частинами напів- і пів-.
 10. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини.
 11. Правопис прислівників.
 12. Правопис часток.

8 клас

ІІ. Морфологія (частини мови)

9 клас

ІІ. Синтаксис (словосполучення, просте речення)

10 клас

ІІ. Синтаксис (складне речення)

11 клас

ІІ. Фонетика та орфоепія

ІІІ. Лексикологія та фразеологія